Jakie zobowiązania mogą zostać objęte postępowaniem upadłościowym?

Jakie zobowiązania mogą zostać objęte postępowaniem upadłościowym?

Upadłość konsumencka, czyli upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej daje możliwość umorzenia długów. Nie wszystkie zobowiązania można jednak anulować. W związku z tym wyjaśniamy, jak wygląda kwestia oddłużenia oraz jakich zobowiązań nie można umorzyć w upadłości konsumenckiej. Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka jest stanem, w którym konsument stracił płynność finansową i nie może spłacić swoich zadłużeń. Zgłasza więc wniosek do sądu upadłościowego o wszczęcie postępowania. Oprócz samego konsumenta również jego wierzyciel bądź wierzyciele mogą taki wniosek złożyć. Po sprawdzeniu formalnej i merytorycznej poprawności wniosku sąd go odrzuca bądź zatwierdza.…

Więcej...